Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) for the year 2013/2014
  วันที่ประกาศ
21/ 11/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดรับสมัคร Damasiswa Scholarship Program (Non Degree) for the year 2013/2014 สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อศึกษาภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือ การเดินทางภายในประเทศ ค่ารักษาพยาบาล และ Pocket Money โดยโครงการแบ่งออกเป็น

1. Indonesian Darmasiswa Program ? Regular 1 Year

2. Indenesian Damasiswa Program ? Regular 6 Months

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย. 55 หากสนใจสมัครโดยตรงต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่