Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University ประจำปี 2013
  วันที่ประกาศ
21/ 11/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Hirosaki University ประจำปี 2013 โดยแบ่งเป็นสองระยะ คือ
1. ระหว่างเดือนเมษายน 2556- เดือนกุมภาพันธ์ 2557 For Spring Semester 2013
2. ระหว่างเดือนตุลาคม 2556- เดือนสิงหาคม 2557 For Fall Semester 2013
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php?op=detail_news&news_id=153 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21 พ.ย. 55 เพื่อดำเนินส่งยังมหาวิทยาลัยต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่