Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
  วันที่ประกาศ
07/ 07/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด โดยกำหนดการมีดังนี้

1. เวลา 09.00-10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง "การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์" โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

2.เวลา 10.30-12.00 น. บรรยายเรื่อง "จริยธรรมงานวิจัย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่