Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Epidemiological Economical and Ecological Components for One Health Training
  วันที่ประกาศ
03/ 12/ 2555
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Epidemiological Economical and Ecological Components for One Health Training โดย Professor Dr. Karl-Hans Zessin จาก Freie University Berlin, Germany ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2556- 15 มีนาคม 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเกี่ยวกันใน สุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากสนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://vphcap.vet.cmu.ac.th สามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ E-mail: vphcap@gmail.com ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2555

****นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ใช้สัตว์ทดลองในการทำวิจัยควรเข้าร่วมฟังทุกคนค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่