Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนราชกรีฑาสโมสร
  วันที่ประกาศ
09/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัยได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากสมาคมราชกรีฑาสโมสร จำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7-18 มกราคม 2556 รายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้โดยตรง โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่