Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนรัฐบาลเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Gangnueng-Wonju National University
  วันที่ประกาศ
09/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Gangnueng-Wonju National University (GWNU) ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้รับทุนรัฐบาลเกาหลีเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ GWNU เป็นระยะเวลา 9 เดือน ? 1 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางไปถึง ค่าประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI และสมัครได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่