Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   RGJ Seminar Series ครั้งที่ 94
  วันที่ประกาศ
09/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มช. จะจัดการสัมมนา ร่วมกับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดงาน RGJ Seminar Series ครั้งที่ 94 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ตึก 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. รายละเอียดดังแนบทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถส่งหัวเรื่องที่จะเสนอผลงาน โดยระบุรูปแบบการเสนอผลงาน ภายในวันที่ 22 มกราคม 2556 และส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2556 โดยทาง e-mail ที่ rgi.cmu2013@gmail.com รูปแบบและตัวอย่างบทคัดย่อ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่