Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจำนวน 3 โครงการ
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้รับแจ้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. Shinshu University Exchange Student Program (Autumn Semester 2013-Spring Semester 2014)
2. Waseda University Japanese Program จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นตามความสามารถผู้เรียน ระยะเวลา 6 เดือน ? 1 ปี
3. Short-term Japanese Program จัดการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 3-6 สัปดาห์ รายละเอียดดังแนบ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/ และสมัครโดยตรงต่อไป ยกเว้นโปรแกรมที่ 1 ให้ส่งเอกสารได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายใน 27 กุมภาพันธ์ 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่