Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภททุนปกติและประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2557
  วันที่ประกาศ
20/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจจะสมัครรับทุนรุ่นที่ 16 คปก. รักสมัครทุนประเภทปกติและประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ 2557 โดยใช้กำหนดการสมัครเดียวกัน และให้ระบุประเภทของทุนในใบสมัครของอาจารย์ตามแบบฟอร์ม ปก. 2.2/56 (ข้อ 5.2) ซึ่งได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556

2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง และเป็นไปตามเกณฑ์ในเอกสารหมายเลข 2 ส่งเอกสารการสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 ? 30 ก.ย. 57 รายละเอียดดังแนบ
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 15 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8278 หรือ 8272 หรือ 8267 โทรสาร 0-2298-0478 E-mail: trfrgj@trf.or.th และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://rgj.trf.or.th/skv1/rgj_download.asp
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่