Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University
  วันที่ประกาศ
22/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งว่า Sophia University ประชาสัมพันธ์ ทุนแลกเปลี่ยน Sophia University Summer Session Programs ดังนี้

1. Summer Session in Japanese Languages ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 มิ.ย. ? 19 ก.ค. 56 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง

2. Summer Session in Asian Studies ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. ? 14 ส.ค. 56 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และต้องมีคะแนน TOEFL หรือ IELT รายละเอียดดังแนบทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI โดยจะทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ สำหรับ Autumn Semester ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. ? 31 มี.ค. 56 และ Spring Semester ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. ? พ.ย. 56 และแจ้งความประสงค์เบื้องต้นยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่