Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนการศึกษา จำนวน 3 โครงการ
  วันที่ประกาศ
25/ 01/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และทุนการศึกษา ดังนี้
1. Award of Scholarships to Students from Thailand for Academic Year 2013-14 เป็นทุนรัฐบาลอินเดียในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ตลอดจนงานวิจัย ณ ประเทศอินเดีย ปิดรับสมัครวันที่ 1 ก.พ. 56 (สมัครโดยตรง)
2. โครงการแลกเปลี่ยน นศ. กับ Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Germany โดย นศ. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีโอกาสได้รับทุนจาก Baden-werttemburg Foundation ผู้สนใจส่งเอกสารที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
3. ทุนการศึกษา ?Waseda University ประเทศญี่ปุ่น (สมัครโดยตรง) รายละเอียดดูได้ที่
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/index.php
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่