Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและทุนการศึกษา
  วันที่ประกาศ
04/ 02/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยวิเทศ ฯ ดังนี้
1. รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2012-2014 University of Ryukyus Student Exchange Program ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้
1.1 ทุน URSEP University of Ryukyus Short-term Student Exchange Program ระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
1.2 ทุน STRP Short term Regular Program ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
2. AUN Secretariat ประชาสัมพันธ์รัฐบาลจีนประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนฝึกอบรม general scholar และ senior scholar ประจำปี 2013 กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2556 ผู้สนใจสมัครโดยตรงต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www/pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่