Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่?ยนนักศึกษา
  วันที่ประกาศ
12/ 02/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้รับแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยวิเทศ ฯ ดังนี้

1. รัฐบาลบรูไนฯ เสนอให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ในระดับปริญญาตรี-เอก เพื่อศึกษาต่อในสถาบันศึกษา ณ ประเทศบรูไน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายละเอียดดังแนบ กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้สนใจติดต่อโดยตรง

2. สกอ.ประกาศรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รายละเอียดดังแนบ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www/pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่