Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13
  วันที่ประกาศ
27/ 02/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกภายในหน่วยงานเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุน เซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13 โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท จำนวน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใด ๆ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอส ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยสามารถดาวน์โหลดในสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/main.aspx?

sid=1382 หรือโทรศัพท์ 0-2650-9777
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่