Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนโครงการผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์?ในหัวข้อเกี่ยวกับนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2556
  วันที่ประกาศ
05/ 03/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ในห้วข้อที่เกี่ยวกับนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2556 ทุนละ 5,000 บาท/หัวข้อ จำนวน 16 ทุน รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด ที่โครงการบริการวิชาการด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ห้องงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ScB2202) ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่