Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลั?ย ปีงบประมาณ 2556
  วันที่ประกาศ
07/ 03/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    บัณฑิตวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2556 แก่นักศึกษาหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 53.... เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/th/index.php/2012-12-20-20-13-15/274-2556 และยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันทีี่ 29 มีนาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่