Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอประชาสัมสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ
  วันที่ประกาศ
21/ 03/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยวิเทศฯ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ดังนี้
1. Summer School Program 2013 เพื่อศึกษาทางด้าน Mongolian Language and Culture, Anthropology/archaeology Mining Economy สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 1,500 -1,650 USD โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองทั้งหมด กำหนดปิดรับสมัครวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ผู้สนใจติดต่อโดยตรงต่อไป

2. โครงการแลกเปลี่ยน National Chengchi University ประเทศไต้หวัน ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2013 ระหว่างเดือน ส.ค. 56 ? ก.ค. 57 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและศึกษา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. Full Time Mandarin class Only

2. Academic Classes Only

3. Academic Classes+Part Time Mandarin Class

4. Full Time Mandarin Class Only (6 Months)+Academic Class Only (6 Months) ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2556

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่