Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
  วันที่ประกาศ
14/ 07/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประชาสัมพันธ์การประกาศรับโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดำเนินการขอรับทุนได้ที่http://rps.nrct.go.th โดยส่งโครงการวิจัยตามขั้นตอน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2554 โดยการขอรับทุนดังกล่าวหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะแล้วให้บัณฑิตวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่