Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   Australian Government Scholarships
  วันที่ประกาศ
01/ 04/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย กองวิเทศฯ ได้แจ้งว่าสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour awards ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1.Endeavour Executive Award : ทุนสำหรับดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

2. Endeavour Postgraduate Award : ทุนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก

3. Endeavour Research Fellowship (including Cheung Kong) : ทุนเพื่อการวิจัย สำหรับการวิจัยระยะสั้นระหว่างศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก

4. Endeavour VET Awards : ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม สำหรับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอนุปริญญา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.australiaawards.gov.au กำหนดเปิดรับสมัคร วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 56
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่