Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การสนับสนุนทุนดครงการวิจัยและทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกั?บการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2556
  วันที่ประกาศ
10/ 04/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
   

ด้วย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ม.มหิดล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยและทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใต้ประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารขอรับทุนไปยังศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2556

- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือน พ.ย. 56 ? ก.พ. 57
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.trc.or.th/th/ หากสนใจติดต่อโดยตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่