Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/?การค้นคว้าแบบอิสระ ฉบับสมบูรณ์
  วันที่ประกาศ
09/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย จะตรวจวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยนักศึกษาจะต้องแนบสำเนา

1. ผลงานตีพิมพ์ (กรณีที่ได้รับการตีพิมพ์)
2. Proceeding (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
3. แบบตอบรับ+manuscript (กรณีที่ได้ใบตอบรับมาแล้ว)

สำเนาข้อ 1-3 ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรฯ ส่วนรูปเล่มการค้นคว้าแบบอิสระ ดำเนินการได้ตามปกติ รายละเอียดดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่