Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จำนวน 2 โครงการ
  วันที่ประกาศ
15/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    1. National Chung Hsing University Summer Program ไต้หวัน เชิญให้เสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TCUS International Summer School 2013 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และสนับสนุนที่พัก (ในกรณีที่เลือกเข้าร่วม ณ NCHU) ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

2. สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่