Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   มอบวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา
  วันที่ประกาศ
17/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา ได้รับแจ้งจากหน่วยบริหารงานวิจัยว่า ด้วยวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการและได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 ปีจนถึงธันวาคม 2557 และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index ต่อไป และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับว่าเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สามารถตีพิมพ์เพื่อขอจบการศึกษาได้ รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://rgj.trf.or.th/thai/rgj31_journalscience.asp

ดังนั้น กองบรรณาธิการ จึงขอมอบวารสารมายังคณะ เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในหน่วยงาน และขอประชาสัมพันธ์แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่ต้องการส่งผลงานวิชาการเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฯ กรุณาติดต่อฝ่ายจัดการ E-mail: pitsinee.pea@mahidol.ac.th หรือ http://www.tci-thaijo.org/index.php/AIHD-MU

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูวารสารได้ที่ ห้องสมุดคณะ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่