Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การอบรมเชิงวิชาการเพื่อแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557
  วันที่ประกาศ
22/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ฝ่ายวิชาการ สกว. จะจัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเพื่อแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาให้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดี (โดยมุ่งเน้นทั้งสาขาด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) และเป็นการเพิ่มโอกาสการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ไม่ว่าจะจาก สกว.เอง หรือจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ของประเทศ โดยคณะผู้จัดการอบรมประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยเหล่านี้สอดแทรกข้อคิดที่ดีในการทำวิจัยและดำเนินชีวิตการเป็นนักวิจัยอาชีพในการอบรมดังกล่าวให้กับบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่สามารถทำวิจัยได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และสามารถทำงานวิจัยได้อย่างเป็นเครือข่ายจนยกระดับของการวิจัยให้สอดประสานกับนโยบายวิจัยของประเทศชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้คือ อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 โดยการจัดอบรมในแต่ละรอบจะจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกินรอบละ 40 คน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสอบถามข้อสงสัยและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการกับคณะผู้จัดการอบรมอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่http://academic.trf.or.th/seminar" target="academic.trf.or.th/seminar">http://academic.trf.or.th/seminar>
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่