Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JFY2014)
  วันที่ประกาศ
29/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ตั้งแต่ปี 2521

ในการนี้ องค์การฯ ได้มีโครงการทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ให้แก่นักวิจัยของประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและแอฟริกาที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ JSPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยซึ่งมีผลงานที่มีคุณภาพและทำสะสมกันมาเป็นจำนวนเพียงพอ ให้มีโอกาสได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับปี 2557 วช. ได้กำหนดระยะเวลารับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดดูได้ที่ http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/347/-The-JSPS-RONPAKU--2557-JFY2014.aspx#.UaW8RdKSKPw
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่