Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2557
  วันที่ประกาศ
30/ 05/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี พ.ศ. 2557 (จำนวนทุน : ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี 19 ทุน และประเภทนักศึกษาวิจัย จำนวน 35 ทุน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ทบิสิเนสพาร์ค หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก "http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm" และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่