Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุน Erasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus III ปี 2013
  วันที่ประกาศ
13/ 06/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์โครงการ Erasmus Mundus Action 2 โครงการ Lotus III ประจำปี 2013 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศนอกสหภาพยุโรปที่เป็นประเทศสมาชิก ซึ่งผู้สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวได้ จะต้องเป็นนักศึกษา นักวิจัย และพนักงาน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.lotus.ugent.be/index.asp ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กรกฎาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ห้อง 520 ในวัน เวลาราชการ โทร. 0-5394-1808 หรือ e-mail : ird.camt@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่