Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 2/2556)
  วันที่ประกาศ
24/ 06/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ระดับปริญญาเอก (รอบ 2/2556) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ

บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณสมบัติในการรับทุน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ผู้สนใจสามารถสมัครในระบบออนไลน์ ได้ที่ http://rri.trf.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่