Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน ไวันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557
  วันที่ประกาศ
25/ 06/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 โดยจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดในการประดิษฐ์ของนิสิต นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จากฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาหรือผ่านกระบวนการจัดทำนวัตกรรม ผลักดันให้สิ่งประดิษฐ์พัฒนาไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (รายละเอียดดังแนบ)

ในการนี้ วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ (ในฐานะที่ปรึกษา) เสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557 โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอสิ่งประดษฐ์ฯ และส่งมายังส่วนวิจัยเกียรติคุณ ภารกิจบริหารจัดการผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอสิ่งประดิษฐ์ได้ที่ www.rrm.nrct.go.th และส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์เท่านั้น
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่