Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013)
  วันที่ประกาศ
25/ 07/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" (Thailand Research Expo) ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยจากความร่วมมือของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติสำหรับเชื่อมโยงองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ใน 4 มิติ คือ มิติเชิงวิชาการ, มิติเชิงนโยบาย, มิติเชิงเศรษฐกิจ และมิติเชิงสังคม/ชุมชน โดยในปี 2556 ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 - วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานดังกล่าว ช. ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research - ICSSR) สาธารณรัฐอินเดีย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปละประสบการณ์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดีย

ในการนี้ ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในกลุ่มเรื่องที่สนใจผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่