Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การส่งรายงานของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553
  วันที่ประกาศ
21/ 07/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะ/มหาวิทยาลัย/องค์กรอื่นๆในปีการศึกษา 2553 ทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี ส่งที่หน่วยกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่