Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ
  วันที่ประกาศ
13/ 08/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสัมมนา เรื่อง บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 ? 12.00 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ได้ทราบและเข้าใจบทบาทในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ และทราบถึงการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อได้ที่หน่วยบัณฑิตศึกษา เพื่อรวบรวมส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่