Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (plagiarism)
  วันที่ประกาศ
13/ 08/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย จัดการสัมมนา เรื่อง การตรวจและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (plagiarism) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 ? 16.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตระหนักในเรื่องการคัดลอกผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และมีความรู้ในการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิจัยและและวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาทาง www.grad.cmu.ac.th
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่