Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ การประชุม International Graduate Research Conference 2013 (iGRC2013)
  วันที่ประกาศ
09/ 09/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุม International Graduate Research Conference 2013 (iGRC2013) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/igrc2013/
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่