Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   สำรวจรายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  วันที่ประกาศ
19/ 09/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย ได้สำรวจรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มายังคณะฯ หากท่านประสงค์จะรับนักศึกษา โปรดเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/grad/ดาวน์โหลด/สำหรับอาจารย์/ภาควิชา ส่งมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา อย่างช้าภายในวันที่ 27 กันยายน 2556
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่