Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2555
  วันที่ประกาศ
22/ 07/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2555 โดยส่งเสริมให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในทุกประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯและใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th และส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2554
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่