Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการระดับปริญญาเอก (วิจัยอย่างเดียว)
  วันที่ประกาศ
21/ 10/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา จะจัดสัมมนาทางวิชาการปริญญาเอก (วิจัยอย่างเดียว) ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1

จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่