Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
  วันที่ประกาศ
12/ 11/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช. ได้เปิดบริการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสนับสนุนด้านวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้1) บริการแปล ตรวจทาน และเรียบเรียง เช่น ผลงานวิจัย บทคัดย่อ บทความ สารคดี เอกสารทางราชการ ฯลฯ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทุกงานแปลมีตราประทับรับรองความถูกต้อง2) บริการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ3) หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ (Academic English Preparation for Postgraduate Studies) เพื่อทบทวนและเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้ต้องการเรียนต่อบัณฑิตศึกษาจึงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ สำนักงานด้านหน้าอาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2308, 090-4740485www.facebook.com/hascenter

www.hascentercmu.com
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่