Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
  วันที่ประกาศ
13/ 11/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย สกว. ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยทุน พวอ. ปริญญาเอก เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญยาเอกหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 1,718,000 บาท สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี) และ 2,310,000 บาท สำหรับหลักสูตรควบปริญญาโท-เอก (ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และค่าเดินทางต่างประเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ โดยกำหนดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2556 โดยสมัครได้ที่ http://rri.trf.or.th
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่