Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
  วันที่ประกาศ
13/ 11/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    หน่วยกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 2,500 บาท สามารถดูรายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติได้จากไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่