Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2557
  วันที่ประกาศ
13/ 11/ 2556
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 ที่มีความประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 ให้ติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติผู้สมัคร และหลักบานประกอบการสมัคร ได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยกิจการนักศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่