Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014-15
  วันที่ประกาศ
15/ 01/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014-15

แบ่งเป็น 2 ช่วง

1) Autumn Semester 2014 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2014

2) Spring Semester 2015 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -10 พฤศจิกายน 2014

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 (Autumn Semester) และ 19 กันยายน 2557 (Spring Semester)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่