Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
  วันที่ประกาศ
23/ 01/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประจำปี 2014-2015ในประเภทที่เกี่ยวข้องทางด้านเภสัชศาสตร์ในประเภทที่ 3 และ 4

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI และส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่