Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันบรรณารักษ์พบนักวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
  วันที่ประกาศ
07/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วยสำนักหอสมุด จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ?วันบรรณารักษ์พบนักวิจัย? สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบริการของห้องสมุดที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย การฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สนใจสามารถแจ้งชื่อมายังหน่วยบัณฑิตศึกษา และ phargradcmu@gmail.com ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่