Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภทปกติ
  วันที่ประกาศ
29/ 01/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภทปกติ โดยจะเปิดรับ 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ กำหนดส่งเอกสารถึง สกว. ภายในวันที่ 31 มี.ค. 57
2.กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยรับทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คปก. มี 2 รอบ
- รอบแรก เปิดรับเดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2557 ประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
- รอบสอง เปิดรับเดือนกุมภาพันธ์ ?เมษายน 2558 ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2558

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่