Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Shinshu University Exchange Student Program (for Autumn 2014)
  วันที่ประกาศ
06/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง Shinshu University Exchange Student Program (for Autumn 2014) โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้สำหรับกรณีจะขอรับทุนจาก Jasso ทราบว่าจะมีแผนส่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าขอรับทุน รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI และส่งเอกสารมายังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่