Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Thai Pharmacist Roles ร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Utah
  วันที่ประกาศ
06/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Thai Pharmacist Roles ร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Utah ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2
ผู้สนใจแจ้งชื่อได้ที่หน่วยบัณฑิต ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่