Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  วันที่ประกาศ
13/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อดำเนินการวิจัยในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email address: contactcas.th@gmail.com หรือ โทรสาร 085 357-7170, 086 309-5570,
02 218-6299 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ห้อง 517 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่