Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
  วันที่ประกาศ
20/ 02/ 2557
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรม ได้แก่ โครงการประกวดค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 และโครงการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยในรูปแบบคัดย่อ หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่มายังสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) อีเมล์ : thailand.cpa@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่