Untitled Document
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์  จากหน่วยงาน
  เรื่อง
   ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นนทรีเกมส์
  วันที่ประกาศ
07/ 08/ 2554
  รายละเอียด
เนื้อหาโดยสังเขป
 
    ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส์) ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2554 นั้น

ทั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยสามารถทำการสมัครด้วยตนเองได้ ณ หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 1 -19 สิงหาคม 2554 ตามรายละเอียดประเภทกีฬาที่แข่งขันดังแนบ
  ไฟล์แนบ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก   หน่วยบัณฑิตศึกษา

 
Previous 

Untitled Document
  WEB LINK
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
   หน่วยงานภายใน
   ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม
หน่วยหลักสูตรทะเบียนและพัฒนาวิชาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยกิจการนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
หน่วยฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ
 
 
 
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Untitled Document
© 2011  สงวนสิทธิ์ โดยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่